MEDROL 16mg Hộp 3 vỉ x 10 viên (giá tính theo đơn vị viên)

5.500

MEDROL – 0111945

Hết hàng

Thuốc theo toa
Sản phẩm này cần có toa của bác sĩ và không thể đặt hàng trực tuyến. Vui lòng mang theo đơn thuốc của bạn đến một trong các hiệu thuốc MEDiCARE của chúng tôi để được cấp phát.
Cửa hàng:
0Hết hàng185012,157087
0Hết hàng185012,238146,157087,238119
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186
0Hết hàng185012,238146,157087,238119
0Hết hàng185012,157087
0Hết hàng185012,157087
0Hết hàng185012,157087
0Hết hàng185012,157087,159186
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186
0Hết hàng185012
0Hết hàng185012,238146,157087,238119
0Hết hàng185012,157087,159186
0Hết hàng185012,157087,159186
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186
0Hết hàng185012,157087,159186
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186
0Hết hàng185012,238146,157087,238119
0Hết hàng185012
8còn 8 sản phẩm185012
0Hết hàng185012,238146,238119,159186
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186
0Hết hàng185012
0Hết hàng185012,157087
0Hết hàng185012
0Hết hàng185012,157087
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186
0Hết hàng185012
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186
0Hết hàng185012,157087,159186
0Hết hàng185012,238146,157087,238119
0Hết hàng185012,157087,159186
0Hết hàng185012,238146,157087,238119
0Hết hàng185012,157087
0Hết hàng185012,157087
0Hết hàng185012,238146,157087,238119
0Hết hàng185012,157087
0Hết hàng185012,238146,157087,238119
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186
0Hết hàng185012,157087
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186
0Hết hàng185012,157087,159186
0Hết hàng185012,238146,157087,238119
0Hết hàng185012,157087,159186
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186
0Hết hàng185012,238146,157087,238119
0Hết hàng185012,238146,157087,238119
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186
0Hết hàng185012,157087,159186
0Hết hàng185012,238146,157087,238119
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186
0Hết hàng185012,238146,157087,238119
0Hết hàng185012,157087,159186
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186
0Hết hàng185012,238146,157087,238119
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186
0Hết hàng185012,238146,157087,238119
0Hết hàng185012
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186
0Hết hàng185012,157087,159186
0Hết hàng185012
0Hết hàng185012
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186
0Hết hàng185012
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186
0Hết hàng185012,157087
0Hết hàng185012
0Hết hàng185012,238146,157087,238119
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186
0Hết hàng185012
0Hết hàng185012,157087,159186
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186
0Hết hàng185012,238146,157087,238119
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186
0Hết hàng185012,157087
0Hết hàng185012,238146,157087,238119,159186

loading
153468
0
MEDROL 16mg Hộp 3 vỉ x 10 viên (giá tính theo đơn vị viên)
https://medicare.vn/wp-content/uploads/2021/01/0111945.jpg