Điều khoản & Điều kiện sử dụng

Bạn vui lòng đọc đầy đủ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng trang web/ ứng dụng. Bằng việc sử dụng Trang web/ ứng dụng hoặc bất kỳ phần nào của Trang web/ ứng dụng, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc tất cả điều khoản và điều kiện này, và bạn chấp nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản và điều kiện này.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Phạm vi áp dụng
Các điều khoản này quy định các điều kiện khi bạn truy cập trang web/ ứng dụng của chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào hay để thực hiện bất kỳ hành vi nào ngay trên trang web/ ứng dụng của chúng tôi như tham khảo sản phẩm, đặt hàng, phản hồi nội dung,…

2. Đối tượng áp dụng
Các điều khoản này áp dụng cho tất cả khách hàng khi truy cập trang web/ ứng dụng của chúng tôi bao gồm cá nhân, tổ chức hoạt động tại Việt Nam.

3. Nguyên tắc áp dụng

 1. Bằng việc truy cập trang web/ ứng dụng của chúng tôi, điều này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản này.
 2. Bạn đồng ý rằng Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ lúc nào, theo quyền quyết định của riêng Chúng tôi, bằng cách đăng bất kỳ (các) sửa đổi nào nêu trên lên trang web/ ứng dụng của Chúng tôi mà không phải đưa ra thông báo trước và riêng biệt.
 3. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web/ ứng dụng hoặc bất kỳ phần nào của trang web. ứng dụng sau khi sửa đổi đối với các điều khoản và điều kiện này được đăng sẽ được xem là sự xác nhận và chấp nhận đầy đủ các điều khoản và điều kiện được sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ (các) sửa đổi nào nêu trên thì lựa chọn duy nhất của bạn là ngừng sử dụng trang web/ ứng dụng.
 4. Bất kỳ phản hồi, ý kiến, hoặc đề xuất nào mà bạn có thể cung cấp liên quan đến các dịch vụ là hoàn toàn tự nguyện và chúng tôi sẽ được tự do sử dụng đề xuất đó theo cách mà chúng tôi xét thấy phù hợp và không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bạn. Bằng cách cung cấp đề xuất, bạn cấp cho chúng tôi quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, thay đổi, công bố, dịch, tạo ra các sản phẩm phái sinh, phân phối và trưng bày đề xuất một cách không độc quyền, không tính tiền bản quyền, vĩnh viễn, không hủy ngang, và hoàn toàn có thể cấp phép sử dụng thứ cấp trên toàn thế giới trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Bạn cũng cấp cho chúng tôi quyền sử dụng tên mà bạn gửi liên quan đến đề xuất nêu trên.

4. Cam kết
Bạn đồng ý và cam kết KHÔNG thực hiện những hành vi sau:

 1. Đăng tải, quảng bá hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua Trang web/ ứng dụng mà hoặc có thể mang tính phản cảm, khiếm nhã, phỉ báng hoặc không được phổ biến một cách hợp pháp theo pháp luật được áp dụng hoặc bạn biết hoặc có lý do để nghi ngờ là có chứa bất kỳ virus hoặc thành phần gây hại nào mà có thể can thiệp bất lợi vào Trang web/ ứng dụng hoặc hoạt động của Trang web/ ứng dụng;
 2. Sử dụng Trang web/ ứng dụng không phù hợp với các chính sách về việc sử dụng được chấp nhận của bất kỳ mạng máy tính được kết nối nào, bất kỳ tiêu chuẩn Internet nào được áp dụng và bất kỳ pháp luật áp dụng nào khác, hoặc xem, nghe, tải xuống, in hoặc sử dụng các Tài Liệu không được cho phép theo pháp luật được áp dụng;
 3. Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc tuyên bố sai hoặc bằng cách khác cam đoan sai về quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Đối với các dịch vụ có chứa thông tin, dữ liệu, phần mềm, ảnh chụp, đồ họa, video, văn bản, hình ảnh, kiểu chữ, âm thanh, và các tài liệu khác (gọi chung là “Nội Dung”) được bảo hộ theo quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu khác, và các quyền này có hiệu lực và được bảo hộ trong tất cả các hình thức, phương tiện truyền thông và công nghệ hiện đang tồn tại hoặc sẽ được phát triển về sau, bạn xác nhận rằng toàn bộ Nội Dung nêu trên thuộc sở hữu riêng của Chúng tôi và/hoặc các nhà cung cấp của Chúng tôi. Bạn không được sửa đổi, gỡ bỏ, xóa, tăng cường, bổ sung, công bố, truyền tải, tham gia vào việc truyền tải hoặc bán, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hoặc khai thác dưới bất kỳ hình thức nào bất kỳ Nội Dung nào, cho dù là toàn bộ hoặc một phần.

2. Không có nội dung nào trong các Điều Khoản cho bạn quyền sử dụng tên của Chúng tôi hoặc bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng, tên miền, và các đặc điểm thương hiệu đặc trưng khác của Chúng tôi, và bạn không được sử dụng các nội dung nêu trên khi chưa có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng của Chúng tôi.

3. Bạn sẽ chỉ được phép tải xuống, in hoặc sử dụng các Tài Liệu cho các mục đích cá nhân và phi thương mại. Đối với Tài Liệu mà chúng tôi hoặc các chủ sở hữu quyền tác giả có liên quan nắm giữ toàn bộ quyền tác giả và thông báo về sở hữu riêng trong các Tài Liệu, bạn phải sử dụng đúng theo quy định của pháp luật về Sở hữu trí tuệ, nếu có bất kỳ hành vi sai phạm nào được phát hiện, bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho hành vi đó.

4. Các bên thứ ba không được phép sử dụng các dịch vụ và nội dung – dù chỉ là nội dung chiết xuất – cho mục đích thương mại là bán hàng hoá và/hoặc dịch vụ. Hành vi vi phạm có thể dẫn đến hành động pháp lý.

GIÁ VÀ SẢN PHẨM

1. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng giá, thông tin chi tiết và kích thước của các sản phẩm trên trang web/ ứng dụng này luôn được cập nhật. Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và tất cả các đơn hàng phải được Chúng tôi chấp nhận theo toàn quyền quyết định của mình và lượng hàng sẵn có.

2. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng các sản phẩm được hiển thị trên trang web/ ứng dụng đều có hàng. Nếu trong từng thời kỳ sản phẩm không còn hàng, Chúng tôi bảo lưu quyền đề nghị cung cấp những sản phẩm thay thế cho bạn mà tương tự về giá trị và phân khúc hoặc giữ toàn bộ đơn hàng cho đến khi các sản phẩm hết hàng có hàng trở lại trước khi giao đơn hàng cho bạn.

3. Giá tính cho các giao dịch mua bán trên trang web/ ứng dụng này có thể khác với giá được tính trong cửa hàng của chúng tôi.

4. Giá được tính là mức giá được áp dụng vào ngày đơn hàng được xác nhận.

5. Tất cả các đơn hàng đều phải được xác nhận về lượng tồn kho cuối cùng và Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối đơn hàng trong trường hợp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được yêu cầu không có sẵn. Trong trường hợp chúng tôi không thể đáp ứng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào theo đơn hàng của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua điện thoại hoặc thư điện tử.

6. Tất cả các hình ảnh sản phẩm được hiển thị trên trang web/ ứng dụng này chỉ cho mục đích minh họa để giúp bạn nhận ra các sản phẩm. Kích thước, kích cỡ và màu thực tế của các sản phẩm có thể khác.

7. Bạn có trách nhiệm bảo đảm rằng các Sản Phẩm đầy đủ và phù hợp với mục đích của bạn và đáp ứng các yêu cầu cá nhân của bạn. Chúng tôi không bảo đảm rằng các Sản Phẩm sẽ đáp ứng các yêu cầu cá nhân của bạn.

ĐĂNG KÝ VÀ BẢO MẬT TÀI KHOẢN

1. Bạn cần đăng ký trước khi đặt bất kỳ đơn hàng nào thông qua trang web/ ứng dụng này. Trong quá trình đăng ký, bạn cần cung cấp cho chúng tôi thông tin đăng ký chính xác, đầy đủ và mới nhất.

2. Bạn có trách nhiệm bảo vệ tên người dùng và mật khẩu mà bạn sử dụng để truy cập vào các Dịch vụ và chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động hoặc hành động nào được thực hiện bằng tài khoản của bạn trên trang web/ ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn không tuân thủ các yêu cầu nêu trên.

3. Chúng tôi có toàn quyền quyết định từ chối việc đăng ký của bạn và chấm dứt việc đăng ký của bạn vì bất kỳ lý do nào.

4. Khi có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin hồ sơ mà bạn đã cung cấp, để chúng tôi có thể liên lạc với bạn, bạn có thể thực hiện cập nhật thông qua tài khoản đã đăng ký của bạn tại trang web/ ứng dụng của chúng tôi hoặc thông báo cho Bộ phận dịch vụ Chăm sóc khách hàng MEDiCARE, thông tin liên hệ có thể được tìm thấy tại trang web/ ứng dụng.

5. Bạn chịu trách nhiệm đối với mọi đơn hàng được đặt theo thông tin đăng nhập của bạn và đồng ý bồi hoàn cho Chúng tôi đối với tất cả các yêu cầu, bồi thường thiệt hại thuộc bất kỳ loại nào được đưa ra bởi bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ hành động của một người nào đó đặt hàng thông qua trang web/ ứng dụng này bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập của bạn.

6. Nếu bạn phát hiện thông tin đăng nhập của mình bị sử dụng trái phép, bạn phải thông báo cho Chúng tôi ngay lập tức và một cách có hiệu quả.

ĐƠN HÀNG TRỰC TUYẾN

1. Một khi bạn đã lựa chọn sản phẩm mà bạn muốn đặt hàng thông qua trang web/ứng dụng, sau đó chi phí mà bạn cần thanh toán sẽ được hiển thị bao gồm cả các khoản thuế, nếu được áp dụng, và bất kỳ khoản phí giao hàng nào được áp dụng.

2. Việc thanh toán có thể được thực hiện thông qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ ATM, tiền mặt khi giao hàng.. Đối với hình thức thanh toán thông qua thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc thẻ ATM, bạn cần thanh toán đầy đủ cho đơn hàng tại thời điểm đặt hàng bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ ATM của bạn, mà chúng tôi yêu cầu để xử lý đơn hàng của bạn. Đối với hình thức thanh toán thông qua thẻ ATM, bạn có thể phải thực hiện giao dịch ngân hàng điện tử bằng cách đăng nhập vào trang web/ ứng dụng của ngân hàng phát hành thẻ ATM của bạn. Đối với hình thức thanh toán bằng tiền mặt khi giao hàng, sau khi bạn đặt đơn hàng, chúng tôi sẽ xác minh và gửi hàng đến địa chỉ giao hàng, khoản thanh toán sẽ được thu khi nhận được đơn hàng.

Ngoài ra, bạn có thể thanh toán bằng bất kỳ phương thức nào mà chúng tôi đã nói là chúng tôi chấp nhận, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không bị buộc phải cung cấp hàng trước khi chúng tôi đã nhận đầy đủ khoản tiền bù trừ. Tài khoản thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ ATM của bạn cần có đủ tiền để xử lý khoản thanh toán được đề xuất cho chúng tôi. Tùy thuộc vào kết quả kiểm tra tín dụng, chúng tôi có quyền không cung cấp một số hình thức thanh toán và đề nghị bạn chuyển sang các hình thức thanh toán khác của chúng tôi.

3. Khi bạn gửi một đơn hàng cho trang web/ ứng dụng, bạn thỏa thuận rằng bạn đã gửi đơn hàng đó theo các Điều Khoản và Điều Kiện hiện hành vào ngày bạn gửi Đơn Hàng. Bạn cần xem xét các Điều Khoản và Điều Kiện mới nhất mỗi khi bạn gửi Đơn Hàng.

4. Chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp (các) sản phẩm cho bạn cho đến khi chúng tôi đã chấp nhận đơn hàng. Một đơn hàng sẽ được thành lập và chúng tôi bị ràng buộc về mặt pháp lý trong việc cung cấp sản phẩm cho bạn khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng. Việc chấp nhận sẽ diễn ra khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng một cách rõ ràng bằng thư điện tử cho bạn, dưới hình thức tài liệu thư điện tử được gọi là “Xác nhận Đơn hàng” nêu rõ rằng chúng tôi chấp nhận đơn hàng của bạn.

5. Cho đến thời điểm khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng của bạn, bạn có quyền hủy bỏ đơn hàng của mình.

6. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối xử lý đơn hàng của bạn vào bất cứ thời điểm nào với bất kỳ lý do gì.

PHIẾU GIẢM GIÁ

Phiếu giảm giá quà tặng sinh nhật:

Chỉ áp dụng cho các khách hàng đã đăng ký thành viên và cung cấp ngày sinh nhật trước ngày 1 của tháng sinh nhật.

Ví dụ:

Bạn có ngày sinh nhật là 2/12. Nếu bạn đăng ký và cung cấp ngày sinh nhật trước 1/12/2023 thì sẽ nhận được voucher vào ngày 1/12/2023.

Nếu đến ngày 1/12 bạn mới đăng ký mở tài khoản & cung cấp ngày sinh nhật, bạn sẽ không nhận được voucher.

Nếu bạn đăng ký tài khoản từ 8/11 mà đến 1/12 mới điền ngày sinh nhật vào, bạn sẽ không nhận được voucher.

Nếu từ 8/11 đến 30/11 bạn nhập ngày sinh nhật của mình, bạn sẽ nhận được voucher.

 1. Voucher có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành.
 2. Voucher áp dụng cho hóa đơn tối thiểu từ 200.000đ.
 3. Voucher có giá trị sử dụng 1 lần duy nhất.
 4. Voucher không áp dụng chung với các voucher ưu đãi khác, trừ khi có quy định khác.
 5. Voucher chỉ áp dụng cho chủ sở hữu voucher và không thể chuyển nhượng cho người khác.
 6. Voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, không hoàn tiền thừa.
 7. Voucher áp dụng tại cửa hàng MEDiCARE toàn quốc.

Phiếu giảm giá dành cho bạn mới

 1. Voucher có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành.
 2. Voucher có giá trị sử dụng 1 lần duy nhất.
 3. Voucher có thể áp dụng chung với tất cả khuyến mãi và có thể sử dụng nhiều voucher trong một hoá đơn.
 4. Voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, không hoàn tiền thừa.
 5. Voucher áp dụng tại cửa hàng MEDiCARE toàn quốc.

Phiếu giảm giá đổi được từ điểm thưởng tích lũy:

 1. Voucher có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành.
 2. Voucher có giá trị sử dụng 1 lần duy nhất.
 3. Voucher có thể áp dụng chung với tất cả khuyến mãi và có thể sử dụng nhiều voucher trong một hoá đơn.
 4. Voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, không hoàn tiền thừa.
 5. Voucher áp dụng tại cửa hàng MEDiCARE toàn quốc.

HỦY BỎ

1. Chúng tôi có thể hủy bỏ một đơn hàng nếu sản phẩm không sẵn có vì bất kỳ lý do nào, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác mà khiến cho một đơn hàng không thể hoàn thành. Trong trường hợp này chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.

2. Tất cả hành động hủy bỏ đơn hàng do Chúng tôi thực hiện sẽ được hoàn lại tiền dưới hình thức giống như khi việc thanh toán được thực hiện, và với giá trị giống như giá trị khi đơn hàng được đặt bởi khách hàng.

3. Nếu bạn muốn có thêm thông tin hoặc nhận hỗ trợ khác, vui lòng liên hệ với Bộ phận dịch vụ Chăm sóc khách hàng MEDiCARE, theo thông tin liên hệ có thể được tìm thấy tại trang web hoặc ứng dụng. .

TRẢ HÀNG – HOÀN TIỀN

Vui lòng tham khảo chính sách đổi trả & hoàn tiền.

THANH TOÁN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN THANH TOÁN

1. Chúng tôi chấp nhận các hình thức thanh toán sau tại cửa hàng của chúng tôi:

Để đơn giản & thuận tiện cho Khách hàng mua sắm trực tuyến, chúng tôi hỗ trợ các phương thức thanh toán sau:

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi gian lận thẻ tín dụng nào. Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các khoản phí chuyển khoản điện tử hoặc thanh toán hóa đơn.

2. Với mỗi đơn hàng, bạn phải thanh toán đầy đủ một lần khi đặt đơn hàng hoặc khi nhận hàng. Nếu khoản thanh toán của bạn không thể xử lý, đơn hàng sẽ không được chấp nhận và bạn nên liên hệ với tổ chức phát hành thẻ của mình để giải quyết bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng thẻ tín dụng /thẻ ATM của bạn để tiếp tục đặt hàng.

3. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản thanh toán đối với bất kỳ đơn hàng nào mà không cần phải thông báo trước.

4. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi phương thức thanh toán cho các sản phẩm được bán trực tuyến vào bất kỳ thời điểm nào thông qua thông báo trên trang web/ ứng dụng, email hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác.

5. Nếu bất kỳ đơn hàng nào đã được thanh toán nhưng đơn hàng đó lại không được chúng tôi chấp nhận, bạn sẽ được hoàn tiền qua cùng phương thức mà khoản thanh toán đã được thực hiện. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc phí tổn nào mà bạn hoặc bất kỳ người nào có thể phải gánh chịu do bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc xử lý khoản tiền hoàn lại nêu trên.

6. Chúng tôi không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán của khách hàng được thực hiện bởi Đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép.

7. Đối với thẻ quốc tế, thông tin thẻ thanh toán của khách hàng có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của chúng tôi. Đối tác Cổng thanh toán sẽ lưu trữ và bảo mật.

8.Đối với thẻ nội địa, chúng tôi chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

9. Bạn không thể quy đổi các phiếu quà tặng và phiếu giảm giá khác trực tuyến, bạn không thể chuyển nhượng và không được trao đổi hoặc quy đổi eVoucher MEDiCARE thành tiền mặt.

10. Có thể sử dụng nhiều eVoucher trong cùng một đơn hàng, hoặc được quy định theo từng đơn hàng và từng thời điểm.

GIAO HÀNG

1. Thời gian giao hàng và chi phí giao hàng sẽ được hiển thị khi bạn kiểm tra đơn hàng, trước khi bạn gửi đơn hàng. Bằng việc gửi đơn hàng, bạn xác nhận bạn đồng ý với thời gian giao hàng và chi phí giao hàng cho đơn hàng của bạn.

2. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mặt hàng bị hư hỏng hoặc mất nào sau khi bạn ký xác nhận đã nhận hàng đầy đủ.

3. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn nếu chúng tôi dự kiến rằng chúng tôi không thể đáp ứng ngày giao hàng dự kiến của chúng tôi, nhưng trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước bạn về mọi bất kỳ tổn thất, trách nhiệm, chi phí, thiệt hại, tiền phí hoặc phí tổn nào phát sinh từ việc giao hàng trễ.

4. Bạn chịu trách nhiệm về hàng hóa sau khi ký nhận. Nếu bạn tin rằng bưu kiện đã bị can thiệp thì xin vui lòng từ chối ký tên nhận hàng và thông báo cho Bộ phận dịch vụ Chăm sóc khách hàng MEDiCARE..

BẤT KHẢ KHÁNG

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vi phạm nghĩa vụ nào của chúng tôi theo Thỏa Thuận này trong trường hợp chúng tôi bị cản trở hoặc ngăn cản thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi bởi bất kỳ sự kiện bất khả kháng hay lý do chính đáng nào, bao gồm nhưng không giới hạn hỏa hoạn, lũ lụt, thời tiết khắc nghiệt, đình công, bế xưởng, tranh chấp lao động, thiên tai, chiến tranh, bạo loạn, bạo động dân sự, thiệt hại nguy hiểm, bất kỳ hệ thống viễn thông hoặc máy tính nào gặp sự cố, việc tuân thủ theo bất kỳ luật nào, tai nạn (hoặc bất kỳ thiệt hại nào do bất kỳ sự kiện nào nêu trên gây ra).

BẢO VỆ DỮ LIỆU

Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, Chính Sách Bảo Mật là một phần của các Điều Khoản và Điều Kiện này.

XỬ LÝ PHẢN HỒI VÀ KHIẾU NẠI

Trong trường hợp có bất kỳ phản hồi này hay khiếu nại nào trong quá trình sử dụng trang web/ ứng dụng hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Bộ phận dịch vụ Chăm sóc khách hàng MEDiCARE, (thông tin liên hệ có thể được tìm thấy tại trang web hoặc ứng dụng) sẽ là nơi tiếp nhận và tiến hành xử lý.

LUẬT ÁP DỤNG

1. Các Điều Khoản và Điều Kiện và việc chúng tôi cung cấp các dịch vụ sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam mà không tham chiếu đến các quy tắc về xung đột pháp luật của Việt Nam, và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ các Điều Khoản và Điều Kiện và dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết bằng hình thức trao đổi, thương lượng. Trong trường hợp không thể giải quyết bằng hình thức thương lượng, tranh chấp sẽ được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam. Việc chúng tôi không thực hiện một quyền không cấu thành sự từ bỏ quyền đó.

2. Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều Khoản và Điều Kiện bất kỳ lúc nào bằng cách đăng một phiên bản khác trên Trang web/ Ứng dụng. Phiên bản mới nhất của các Điều Khoản và Điều Kiện sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước đây.

3. Nếu có bất kỳ sự khác biệt hay mâu thuẫn nào giữa các bản tiếng Anh và tiếng Việt của Điều Khoản và Điều Kiện này, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.