Bản Quyền Thương Hiệu

MEDiCARE Yêu cuộc sống của bạn – Bản quyền

MEDiCARE Yêu cuộc sống của bạn – Tất cả các quyền được bảo lưu.

Thông tin và tài liệu trên Trang web này có thể được bảo vệ theo luật và quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn luật bảo vệ bản quyền). Người dùng có trách nhiệm xác định xem có bất kỳ vi phạm nào xảy ra hay không khi tải xuống, sao chép, truyền tải, xuất bản, lưu trữ hoặc sử dụng hoặc xử lý thông tin có trong Trang web này mà không có sự đồng ý trước của Công ty TNHH Mê Đi Ca.

Không ai, dù là cá nhân hay tổ chức, được tạo hoặc thiết lập một siêu liên kết đến Trang web MEDiCARE bằng tham chiếu hoặc hình ảnh liên kết văn bản mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty TNHH Mê Đi Ca.